Deliver power and wealth

Deliver power and wealth

Editor

وفاي قدرت و مال دنيا

Press Release, Editor Note , By Shahbod Noori

• مهمترين عامل موجوديت جنس بشر، اعتبار است و بسياري اوقات اين اعتبار با <قدرت> و يا <طلب قدرت>، يك سان پنداشته مي شود.
به اين نشان، كه وقتي كسي در قله هاي رفيع قدرت قرار مي گيرد، به اشتباه، خود را <شاه شاهان> پنداشته و حتي جايگاه خود را با <خدايان جاودانه> اشتباه مي گيرد. او فكر مي كند، قدرت برايش ماندني است و هيچ گاه از آن قله به پايين پرتاب نخواهد شد.
او در جايگاه قدرت، هر كاري را انجام مي دهد؛ چون حتي تصور از دست دادن قدرت كسب شده، وقتي بر ارابه آن سوار است، فرض محال پنداشته مي شود. بارها گفته اند: <قدرت ماندني نيست…>، يا بهتر از آن <مال دنيا، وفا ندارد…>، چرا كه معمولاً بعد از كسب قدرت، به شرط آن كه اين قدرت مذهبي يا معنوي نباشد، مال اندوزي و ذخيره مال، مطرح مي شود. اما آنچه من ديده ام، عدم پايدار ماندن قدرت يا ثروت دنياست. اگر خوب نگاه كنيم، برترين ها هم جايي از هستي ساقط شده و از مرتفع ترين جايگاه ها، به نازل ترين آن سقوط كرده اند.
شايد در اينجا جا دارد، كمي پرداخته هاي ذهن خود را عوض كنيم. اعتبار بايد از نظر آگاهي يا شايد رشد معنوي ايجاد شود.
عواملي چون موقعيت تاريخي، موقعيت قانوني، موقعيت سياسي، موقعيت مالي يا هزاران موقعيت سطحي و دنيوي ديگر مي تواند اعتبار ايجاد كند، اما اعتبار واقعي و ماندگار، اعتبار براساس موجوديت شخصيتي است. چرا كه در روند هستي ثابث شده، آنچه ماندني است، ياد و يادگار افرادي است كه در زمان بودن نيكو زيسته اند و با رفتن خويش نيز خاطره اي نيكو از خود برجا گذاشته اند. شايد نام بسياري از تبه كاران، جلادان يا نامردان نيز در تاريخ ثبت شده و دريادها مانده است، اما از آن ها به عنوان مثالي از زشتي ها و پليدي ها، ياد مي شود.
لذا، اعتبار سطحي را، همان گونه كه مي شود به دست آورد، راحت تر مي توان از دست داد، ولي آنچه مسلم است، اين موضوع است كه براي كسب احترام و ارزش ماندگار، بايد صاحب اعتباري نيكو و شايسته باشيم. اما چگونه مي توان اين اعتبار نيكو را كسب كرد؟ اين موضوع در تمام قرون و اعصار، ذهن بشر را به خود معطوف داشته و بسياري از روشن انديشان و صاحب نامان، نظريه هايي در اين باره ارايه كرده اند. برخي از اين ايده ها، بسيار پيچيده و فيلسوفانه و برخي ديگر در تمام سادگي، زيبا و دلنشين است. اما از تمام آن ها و مرور كليه نظريات قابل دسترس كه بگذريم، به يك واژه ثابت مي رسيم: <انسانيت…>
با دنبال كردن ذات انساني و رسيدن به معناي حقيقي انسانيت مي توان اعتباري نيكو ساخت. آنچه از من و شما، بعد از رفتن و مرگ تن باقي مي ماند، به جز آن چه به آن در اصطلاح، چند وجبي خاك يا قبر مي گويند، نام ماست. چه خوب است كه از اين يادگار، به نيكويي ياد برده شود و از من و شما به خوبي ياد گردد.
نام ما و خاطره حضور ما، چيزي است كه بايد از آن محافظت به عمل آيد و اعتبار خود با آن ها سنجش گردد. لذا لازم است، تا زنده هستيم، به جاي دل بستن به اعتبار و قدرت هاي ظاهري و مادي، به دنبال انجام كارهايي باشيم كه نام ما را در گردونه يادها به نيكويي ثبت كنند. قدرت و پول نه به ديگران وفا كرده و نه به ما وفا خواهد كرد. لذا بايد تا جان در تن و قدرت در بدن داريم، به فكر اندوختن خوبي ها باشيم. هر چه كوله بار ما از انجام كارهاي نيكو پرتر باشد، از نام ما به نحو اصلح تري ياد خواهند كرد.
پس بياييد تا قدر بودن خود و لحظه هاي حيات خويش را بدانيم و كاري كنيم از ما اعتباري نيك برجاي بماند و در زورق خويش، به جاي ذخيره كالاهاي سنگين، جا گير و به درد نخور، كارهايي شايسته، كمك رسان و نيكو را ذخيره سازيم. باشد كه روان به سر منزل آخرت راهي شويم و در نبود خويش، بهترين ها را از خود برجاي گذاريم.

Deliver power and wealth

The most important factor of human material existence, validity and many times, these credentials with> Power> or <crave power>, is considered a SAN.
This shows that when a person is placed in the high peaks of power, make a mistake, your <King of Kings> is considered the place with <gods immortal> is wrong. He thinks, for him staying power and never will be thrown from the summit.
He was in a position of power, whatever it does, because even imagine losing strength, when it rides on the chariot is considered to be an impossible premise. Have said many times: <power is not viable …>, or better yet <worldly, not loyalty …>, because usually after the seizure of power, provided that this is not a religious or spiritual power, avarice and Save money arises. But what I’ve seen, less stable world staying power or wealth. If you look good, the best on a place of existence and of the highest positions, had fallen to the lowest.
Perhaps here there is a small investigated change your mind. Credit must be in terms of awareness, or perhaps spiritual growth.
Factors such as historical status, legal status, political position, financial position or thousands of other worldly surface and can cause reliability, but real and lasting credibility, credibility based on the existence of the character. Because in the process of being Sabs, what stay, remember and commemorate those who have lived in the time of good and going its own with a good memory are left behind. Perhaps the name of many of the gangsters, murderers and cowards also on record and Dryadha away, but as an example of ugliness and evil, is mentioned.
Therefore, the validity surface, as that would be achieved more easily be lost, but what is certain, it is to earn respect and lasting value, must be credited good and worthy. But how can this be achieved good reputation? It all ages, the human mind has attracted many intellectuals and owner of Naman, theories have been presented in this regard. Some of these ideas, and some are very complicated and philosophical at all is simply beautiful and pleasant. But of all of them and reviewed all available theories aside, for a fixed term reads: <humanity …>
The pursuit of human nature and achieve the true meaning of humanity, we can build good credit. What you and I, after the death of remains, except what is called, a few Vjby soil or grave say our name. What good is that this testament, to be forgotten and my goodness and you will be well-remembered.
Our name and memory of our presence, something that should be taken to protect it and your credit is to be measured. Therefore, as we live, instead of opting for the credibility and apparent power and material, to do the things we remembered our names to the goodness of record on the turntable. Power and money, not to others not to fulfill and we will keep. So should we die in tone and strength in the body, to accumulate a good idea to keep it. The load is Porter us to do good, our name will be remembered more of the fittest.
Then let me know how much their moments of his life and make us good credit and survive in their boat, instead of storing heavy goods, widespread and useless, good things, good storage aid and we . Mental way that we come to head home and in his absence, the best from behind tops.

By Shahbod Noori