Tehran Magazine Issue # 1056 Halloween ”هالووين“، بهانه اي براي شادماني

Halloween or Hallowe'en, also known as Allhalloween, All Hallows' Eve, or All Saints' Eve, is a celebration observed in a number of countries on 31 October, the eve of the Western Christian feast of All Hallows' Day.

  ماجراي شب هالووين، شب سراسر خنـده و شوخي كه كوچك و بزرگ در انتظار آن هستند، چيست؟
تاريخ پيدايش اين روز به بيش از 000‌2 ‌سال پيش باز مي گردد و آغاز آن بسيار جدي بوده است.
شـب 31‌ اكتبـر هالووين Halloween، برگرفته از دو كلمه <هالوHallow > به معناي مقدس و <ينEen > كه همان Evening به لهجه ايرلندي به معناي سرشب، معروف است. ايـن مـراسـم مـربوط به سلوك قوم سلتيك يا ساكنان اوليه جزاير بريتانياي كنوني است و در واقع از ايرلند و اسكاتلند گرفته شده است.
پايه و اساس اين جشن، برگرفته از مراسمي مذهبي است كه از قرن نهم بعد از ميلاد مرسوم و با نام روز مقام مقدسين All Hallows Day اجرا مي‌شده. در اين روز، مسيحيان به افتخار تمام قديسين هم زمان با شروع ماه نوامبر جشني بـه پـا مـي كـنـنـد كه امروز اين جشن به نام All Saints Day شهرت دارد و هالووين شب قبل از اجراي اين مراسم است.
رسوم اين شب، به تاريخچه‌اي دورتر از تاريخ هاي فوق برمي‌گردد. اين رسوم مربوط به يـكي از تعطيلات سلتيك‌هاست كه بيش از 2000‌ سـال قـبـل، راهـبـان سلت كه Druid ناميده مي شدند، عادت به اجراي آن داشتند. در اين مراسم كه سمهاين Samhain ناميده مي شد، اعتقاد براين بود كه دروازه بين دو دنيا در ايـن شـب گشوده مي شود و خداي جهان مردگان همراه با ارواح، اجنه و ديوها به روي زمين مي آيد.
مـردم سلـت در ايـن شـب لباس هايي از پــوسـت حيـوانـات مـي پـوشيـدنـد و بـر سـر كلاهخودي مي گذاشتند تا از ديد ارواح خبيث پنهان شوند. سپس با كوبيدن بر طبل و اشيايي مـانـنـد ديگ و بشقاب هاي فلزي، صداهايي ايجاد مي‌كردند تا اجنه و ديوها را فراري دهند. در اين ميان راهبان با افروختن آتش و كشتن قرباني، ارواح را آرام مي كردند.
امـروزه رنـگ‌هـاي محبـوب هالووين يعني نارنجي و سياه، نشانه‌اي از رنگ آتش راهبان در آسمان تيره شب است. لباس‌هاي مربوط به اين شب نيز به نمادهايي از حيوانات، جادوگران، شخصيـت هـاي معـروف، مشـاغـل مختلف و خلاصه بسياري اشكال و شمايل عجيب تبديل شـده اسـت. ايـن شـب وراي تمام اعتقادات مرسوم به شبي تبديل شده كه مردم به خيابان ها مـي ريزند و آزاد از هر قيد و بند و بايدها و نبايدها، به هر شكلي كه دوست دارند ظاهر مي شوند.
از طرف ديگر، علاوه بر تأثير مراسم فوق، جشنواره روز برداشت محصول روميان نيز، كه از قرن اول ميلادي آغاز شد، بالاخص جشن سـتايش پوموناPomona ، الهه ميوه ها، بر جشن هالووين اثرگذار بوده است. گرفتن سيب از آب و دويدن در هزار توهاي مزارع ذرت و البته استفاده هاي مختلفي كه از كدو مي شود، نشانه هاي باقي مانده از جشن روميان است كه در طي آن، بـرداشـت خـوب مـحـصـول را جـشن مي گرفتند.

Trick or Treat يا همان قاشق زني
از آداب رايـــــــج در هــــــالــــــوويــــــن Trick or Treat نام دارد و مشابه قاشق زني در مراسم چهارشنبه سوري ايرانيان است. در ايـن روز، مردم بالاخص كودكان در گروه هايي كوچك و با لباس هايي مبدل به درب خانه ها مي روند و مي گويند : Trick or Treat‌ يـعـني به ما چيزه بده، تا تو را اذيت نكنيم. صـاحبان خانه نيز از قبل خوراكي هاي آماده شده را در سبد آنها مي گذارند.
اين مراسم، بازسازي اتفاقي است كه در دوران گذشته و در روز <تمام مقدسين> اجرا مي شد و در طي آن فقرا به درب منزل ثروتمندان مي رفتند و از آنها پول يا غذا مي گرفتند. اگر كسي از كمك به آنها سر باز مي زد، اعتقاد براين بود كه ارواح خبيث به سراغ شان مي آمدند و خانه اش را ويران مي‌كردند.
امروزه از هفته هاي قبل، يعني از اوايل ماه اكتبـر، ظـاهر خيابان هاي شهر، در آمريكا و بـرخـي كشـورهـاي اروپـايـي عـوض مي‌شود. بسياري مغازه‌هاي بزرگ و كوچك، ويترين‌هاي خود را با اشيا و لباس‌هاي شب هالووين تزيين مي كنند و مردم براي انتخاب بهترين لباس و ايجـاد درخشـش صـد چندان در اين شب به تكاپو مي افتند. به بياني ديگر، اين شب به بهانه اي براي خودنمايي در ميهماني‌هاي بزرگ تبديل شده و مردم با مبدل ساختن خود، در قالب شخصيت هاي انتخابي قرار مي گيرند و در جشن ها و پارتي هاي بزرگ مربوط به اين شب حاضر مي شوند. در بسياري از اين مراسم، در انتهاي شب، بهترين لباس هالووين انتخاب مي شود و به فرد منتخب هدايايي تقديم مي شود. پس حتي بدون دانستن تاريخ و علت اجراي مراسمي به نام هالووين، مشابه بسياري روزهاي ديگر سال، اين شب نيز به كالايي تجملاتي و تبليغاتي تبديل شده است. حال شايد سئوال بسياري از شما اين باشد كه چه لباسي براي شما مناسب است، يا به عبارتي، با قرار گرفتن در قالب چه نقشي، مي توانيد به خوبي در آن نقش بدرخشيد و توجه جمع را به خود جلب كنيد. در مطلب اين هفته، براساس ماه تولد و شخصيت مربوط به هر ماه، تحت اثر سياره ها و ستاره ها و شخصيت هاي برجسته‌ي متولد اين ماه، لباس ها و شخصيت هايي معرفي مي شود. استفاده از اين پيشنهادات، مي تواند در انتخاب لباس به شما كمك كند. همان طور كه هالووين يك شب اسطوره‌اي است و به صورت خرافاتي ادامه پيدا كرده، و اعتقاد به طالع بيني نيز برگرفته از باورهاي شهودي است، ارتباط اين دو مي‌تواند در اجراي بهينه نقش‌هاي انتخابي در شب هالووين، ياري رسان شما باشد. پس اين شما و اين هم لباس ها و نقش‌هاي پيشنهادي ما…

‌فروردين:
در اين افراد روحيه ماجراجويي بسيار قوي است و پر حرارت و سرشار از انرژي هستند. در كنار اين خصوصيات رنگ اين ماه نيز قرمز است. اين افراد از طبعي بي باك و پردل و جراCت برخوردار هستند و از مطيع بودن بيزار مي‌باشند. آنها براي نشان دادن خود، آزادي عمل مي‌خواهند و مي‌توانند آزادانه براي جلب توجه ديگران خود را ابراز كنند. در عين حال بي‌رودربايستي و بي پرده هستند و از ادامه دادن راه اعتدال دوري مي كنند.
براساس خصوصيات فوق، استفاده از لباس‌هاي شياطين بالاخص به رنگ قرمز، زنان فاحشه و يا استريپ‌تيز، با لباس ها و جواهرات براق و زننده براي‌شان مي تواند جذاب باشد. استفاده از آلات پر سر و صدا كه باعث جلب توجه بيشتر شود، مي تواند مورد استفاده آنها قرار گيرد.
در عين حال استفاده از لباس ورزشكاران محبوب و يا در كل بر تن كردن لباس هاي ورزشي و يا لباس هاي سربازان، دريانوردان و خلبانان براي اين دسته افراد مناسب است.
اين افراد چون دوست دارند برجسته باشند، مي توانند تا حد افراط پيش روند و مثلاً با پوشيدن لباس سربازها، صورت خود را نيز به رنگ آن لباس درآورند. در پذيرش نقش همراه لباس، نقش‌هاي حمله‌اي و پرفعاليت براي‌شان مناسب است و مي توانند به حالتي محكم و استوار حركت كنند و از روحيه پرشور خود براي انرژي دادن به لباس بي جان استفاده كنند.

ارديبهشت:
متولدين اين ماه، در ذات خود مهرباني عميقي دارند. لذا مي توانند در لباس پرستاران، پزشكان و يا نيروهاي امداد چون آتش نشان و پليس ظاهر شوند. اين افراد در حقيقت هنر دوست، با سليقه و هنرشناس هستند و در اين زمينه استعداد زيادي دارند. لذا بهتر است به جاي خريداري لباس هاي ست و آماده از مغازه‌ها، خودشان بهترين لباس‌ها را انتخاب كنند و آنها را با هم تطابق دهند.

حتي مي توانند براي خود لباس هاي مناسب را بدوزند يا درست كنند.
پوشيدن لباس هاي سر آشپزان و يا خدمه نيز مي تواند به آنها براي نشان دادن شخصيت مهربان و دلسوزشان كمك كند. در عين حال مي توانند به صورت و شمايل شعرا و يا نويسندگان محبوب درآيند و يا به علت علاقه به طبيعت، خود را با برگ هاي درختان تزئين كنند.
در عين حال، بالاخص براي بانوان متولد ماه ارديبهشت ظاهر شدن در لباس هاي پرنسس و يا فرشتگان زيبا با رنگ‌هاي صورتي و سفيد مناسب است. آنها مي توانند در كنار تمام چهره هاي ترسناك آن شب، با بهره گيري از معصوميت ذاتي خود، چهره جديد و منحصر به فردي ارايه دهند.
پوشيدن لباس هاي كامل با اشكال ميوه و يا حيوانات و شخصيت هاي كارتوني نيز مي تواند منجر به ايجاد آرامش دروني براي آنها شود و محيطي امن و دور از هياهوي بيرون براي آنها به وجود آورد.

خرداد:
اين افراد داراي شخصيت هاي متفاوت و متعددي هستند. لذا در انتخاب لباس هم مي‌توانند از لباس هاي دو نيمه استفاده كنند. يعني مي توانند يك سوي بدن خود را تبديل به يك شيطان و سوي ديگر را تبديل به يك فرشته كنند. متولدين خرداد، دوست دارند چيزهاي جديد را تجربه كنند و از لباس‌هاي تكراري و مشابه سايرين خسته مي‌شوند، لذا استفاده از چند شخصيت به صورت چند نيمه مي تواند جذاب باشد. مثلاً مي توانند سر خود را به صورت يك كودك همراه با پستانك، بالاتنه را به صورت يك زن با سينه‌هاي برجسته و پايين تنه خود را به صورت يك مرد تزئين كنند و يا سمت چپ بدن را زنانه و سمت راست را مردانه ملبس كنند.
پوشيدن لباس هاي جادوگران، طالع بينان و يا دلقك هاي رنگارنگ نيز به آنها پيشنهاد مي شود، چرا كه در عين پوشيدن اين لباس ها، مي توانند با ادا و اطوارهاي مخصوص خود توجه زيادي جلب كنند.
به علت علاقه به رنگ سبز، مي توانند در انتخاب لباس ها از رنگ سبز استفاده كنند. اما در حالت كلي بايد مراقب باشند كه در ميانه راه دلسرد و افسرده نشوند و هيجان آنها رو به خاموشي نگذارد و بتوانند تا انتها كار خود را ادامه دهند.

تير:
متولدين اين ماه علاقه چنداني به پوشيدن لباس‌هاي فاخر و يا جلب توجه كن نيستند. دوست ندارند زمان زيادي براي فكر كردن به اين موضوع سپري كنند و ترجيح مي دهند، ست كاملي از لباس‌هاي آماده در مغازه‌ها را، خريداري كنند. علاوه بر آن استفاده از رنگ هاي تند و تيره و يا رنگارنگ در لباس ها به اين افراد پيشنهاد نمي شود. اين افراد مي توانند خود را به ماه يا ستاره تبديل كنند و با آرايش و لباسي ساده مفهوم خود را انتقال دهند.
پوشيدن لباس‌هاي سفيد يا نقره‌اي و يا حتي تبديل شدن به يك فضانورد براي‌شان بهتر از درآمدن در قالب دلقك يا استريپ‌تيزاست.
چنانچه به يك تيم يا گروه احساس تعلق دارند، مي توانند از لباس هاي رسمي آن گروه يا تيم استفاده كنند و يا خود را در قالب شخصيت برجسته اي كه در زندگي براي آنها يك مدل محسوب مي شود، درآورند.

مرداد:
اين افراد ذاتاً رهبر آفريده شده است و در هر موقعيتي كه قرار مي گيرند، دوست دارند دستور دهند. در عين حال جاه طلب و سلطه جو هستند. لذا بر تن كردن لباس هاي فاخر شاه يا ملكه و استفاده از تاج و جواهرات سلطنتي مي‌تواند به تجلي اين احساس كمك كند. استفاده از رنگ هاي طلايي به آنها پيشنهاد مي شود.
در كنار تمام انتخاب ها، بايد از لباس هايي استفاده كنند كه خاص باشد و بر تن ديگران ديده نشود، چرا كه مشاهده لباس مشابه بر تن كس ديگر، مي‌تواند حال او را در جشن بگيرد. او بايد به جاي استفاده از لباس هاي يكنواخت و خالي از هيجان، با روحيه برون گراي خود، لباس هاي تازه اي بر تن كند و يا خودش، با جمع كردن لباس هاي موجود، ست جديدي به وجود آورد.
استفاده از زيور آلات تجملي و پر زرق و برق مي تواند باعث ايجاد شادماني در اين افراد شود و به آنها كمك كند جلب توجه بيشتري در جمع به دست آورند. نحوه آرايش صورت و موهاي آنها نيز بر طبق خصوصيات آنها ويژه و منحصر به فرد است و با برخورداري از هديه‌اي دروني مي‌توانند راحت‌تر ديگران را با خاص بودن تحت تأثير قرار دهند.

شهريور:
اين افراد در كنار مهرباني و شفقت، افرادي موشكاف، نسبتاً مقرراتي و سنتي هستند. براي متولدين اين ماه استفاده از لباس‌هاي پر زرق و برق و يا كوتاه و رنگارنگ، اغراق آميز محسوب مي‌شود. اين افراد مي‌توانند لباس‌هايي به رنگ تيره و يا قهوه اي بر تن كنند. لباس آنها مي‌تواند آراسته و پاكيزه باشد و يا در قالب لباس هاي بلند با نشاني از طبيعت درآيد. بر تن كردن لباس راهبه ها و يا افراد مقدس به آنها پيشنهاد مي شود.
اين افراد متواضع و بي تكلف هستند، لذا امكان دارد با لباس ميهماني عادي خود و تنها با آرايشي كمي بيشتر از روزهاي عادي، در جشن هالووين حاضر شوند. چنانچه چنين انتخابي داشته باشند، نبايد آنها را به زور وادار به پوشيدن لباس هايي كرد كه در آن معذب شوند.
در عين حال، استفاده از رنگ ها و لوازم آرايش مصنوعي مي تواند آنها را اذيت كند و باعث برانگيخته شدن روحيه انتقادي آنها گردد.

مهر:
اين افراد داراي طبعي دلربا و جذاب هستند. به علت ملاحت و لطافت دروني، لازم نيست با لباس هاي جنجالي، وجود واقعي خود را پنهان سازند. در عين حال اين افراد از محيط اطراف و طبع وجود خود تأثير مي پذيرند، لذا بهتر است بسته به حال و هواي دروني خود لباسي را انتخاب كنند. رنگ آبي براي اين افراد لذت بخش است و در عين حال با توجه به شخصيت مؤدب و بافرهنگ و در كنار آن خوش سليقه‌گي و شيك‌پوشي مي‌توانند در قالب خوانندگان مطرح و يا رقاصان باله درآيند.
چنانچه در كنار شريك رابطه خود در جشن حاضر مي شوند، تمايل دارند لباس خود را با او ست كنند تا به عنوان زوج مطرح برگزيده شوند. براي اين كار مي توانند به گفته هاي شريك خود گوش كنند تا او را از خود خوشحال و راضي سازند. اما بهتر است با مشورت به نتيجه نهايي دست يابند.
در كنار آن ظاهر شدن در لباس هاي مقدس و معنوي و يا در لباس هايي آميخته از گل هاي رنگارنگ و يا تك رنگ مي تواند به شخصيت و ذات شيك آنها جلاي تازه اي بخشد.
در انتها هيچ گاه تحسين اين افراد را فراموش نكنيد، چرا كه محتاج محبت و تحسين شما هستند و از اين عكس العمل نيرو گرفته و هزاران قدم براي شما برمي دارند.

آبان:
اين افراد با وجود آرامش دروني و حتي كناره گيري از جمع، طالب جلب توجه هستند. در عين حال افرادي دقيق و موشكاف بوده و دوست دارند، كاملاً مطابق رسوم موجود لباس هايي را انتخاب كنند و كل مراسم را مو به مو اجرا كنند. لذا اين افراد مي توانند در غالب اسكلت، جادوگر و يا ساير شمايل ترسناك و ارواح خبيثه حاضر شوند و با اعتماد به نفسي كه مي توانند با پوشيدن لباس كسب كنند، در نقش خود به خوبي ظاهر شوند.
اين افراد مي توانند از سايرين انتقاد كنند و آنها را به عدم پيروي از قواعد و رسوم مرتبط محكوم سازند. اما بهتر است به جاي مجبور كردن ديگران، افراد متولدين اين ماه، نظرهاي خود را ارايه دهند و بدون دلخوري افراد ديگر را براي انتخاب آزاد گذارند.
اين افراد مي توانند در لباس هاي خود از رنگ خون، اشياي تيز و براق، دندان هاي ترسناك و ساير وسايل كمكي براي مهيج ساختن ماجرا استفاده كنند. اين گروه از شب ها قبل، به نحوه ظاهر شدن در مراسم فكر مي كنند و تلاش لازمه را به خرج مي دهند تا كاري شايسته ارايه دهند. توصيه لازم اين است كه به جاي تمركز بر معايب، به محاسن خود و سايرين بيانديشند و آزادانه عمل كنند.

آذر:
اين افراد انرژي و شور و شوق زيادي براي مراسم مشابه هالووين دارند و دوست دارند تجربيات ماوراي معمول داشته باشند. آنها با استفاده از فكر باز و قدرت خلاقيت خود، مي توانند كاملاً متفاوت از سايرين حاضر شوند. استفاده از رنگ هاي قرمز و ارغواني به آنها براي پرهيجان كردن لباس ها و آن شب كمك مي كند.
اين افراد از قدرت مسئوليت و سازمان دهي بالايي برخوردار هستند و ممكن است مسئوليت تهيه لباس براي دوستان خود را نيز برعهده گيرند و در انتها گروهي وارد مراسم شوند. كمك گرفتن از آنها و ايده خواستن، ذهن پوياي آنها را به كار مي اندازد و مي توانند ايده هاي به مراتب تازه تري، ارايه دهند.
استفاده از لباس معلمان، ورزشكاران بالاخص قهرمانان در مسابقات سرعت ماشين سواري، سربازان جسور و علاوه بر آن زناني كه مشابه مردان رفتار مي كنند و قوي ظاهر مي شوند، همسو با خلق و خوي عصيان گر آنهاست. اين افراد بسيار اسراف كار و پرخرج هستند و مي توانند به راحتي صدها دلار براي تهيه لباس و صدها دلار ديگر براي خوش گذراني خرج كنند و بالاخص در اين شب بايد مراقب چنين بي ملاحظه‌گري‌هايي باشند و به خاطر داشته باشند كه بدون صرف مبالغ زياد نيز مي توانند لباس مناسب را تهيه كنند.

دي:
اين افراد امكان دارد به علت مشغله زياد از حضور در مراسم طفره روند و چنانچه حاضر به شركت شوند، با لباسي عادي ظاهر گردند. آنها مي توانند در مقابل اعتراض سايرين بايستند و شما را نيز با خود همراه سازند و به شما بقبولانند كه لباس نقش مهمي ندارد و تنها با استفاده از يك ماسك هم مي توان در مراسم ظاهر شد.
اين افراد در ميهماني با لباسي تيره ظاهر مي شوند و با استفاده از ماسك و كمي تزئينات جانبي، خود را در قالب شخصيتي در مي آورند. شخصيت انتخابي براي آنها موضوع مهمي نيست و حتي ممكن است از نظر تاريخي شما را مجاب كنند كه در قديم همه براي شركت در مراسم از ماسك استفاده مي‌كردند و شلوغ كاري هاي امروز، نتيجه تبليغات است! به هر حال بهتر است بهترين ماسكي را كه دوست دارند انتخاب كنند و بعد لباس مناسبي را نيز بر تن كنند. استفاده از لباس هاي عادي چون زنداني، زندان بان، پليس و امثالهم مي تواند هم به آنها هيبتي براي شركت در مراسم ببخشد و هم آنها را از تقلا براي پوشيدن لباس خاص نجات دهد.

بهمن:
افراد متولد بهمن به دو گروه كاملاً متفاوت تقسيم مي شوند. يك گروه كه كم رو، خجالتي و گوشه گير هستند و گروه ديگر كه پرشور و شوق، شاد و سر زنده محسوب مي شوند. علاوه بر قرار گرفتن در هر يك از دو گروه فوق اين افراد مي توانند به صورت غير منتظره تغيير حالت دهند و از يك دسته وارد دسته اي ديگر شوند.
در كل اين افراد خواهان بودن در گروه محسوب مي شوند و دوست دارند به هم نوعان خود كمك كنند. چنانچه قصد داشته باشند، همراه عزيزان خود در جشن حاضر شوند، تلاش مي كنند، مطابق خواسته هاي آنها رفتار كنند و لباس هاي خود را با آنها هماهنگ سازند.
عده اي از آنها توان تقليد خوبي دارند، لذا مي توانند نقش هاي بسياري را تقليد كنند. اين افراد چنانچه نقشي را قبول كنند از دل و جان مايه مي‌گذارند. نقش هاي زيادي را در اين شب مي توانند پذيرا شوند و مهم اين است كه در گروهي خوش ذوق و خوشحال قرار گيرند.
پذيرفتن نقش هاي هولناك و خشن براي آنها زياد جذاب نيست و بهتر است در قالب نقش هاي نرم تري ظاهر شوند و يا حتي با سادگي تمام، تنها به آرايش مو و صورت اكتفا كنند و بي خود درگير انتخاب بهترين نشوند تا از تعادل روحي خارج گردند.

اسفند:
اين افراد داراي ويژگي هاي سخاوتمندانه بي شماري بوده و نسبت به اطرافيان دلسوز، حساس و مهربان هستند. لذا استفاده از لباس رابين هود، لوتركينگ، پرستار، پزشك و امثالهم كه به كمك مردم مي شتابند براي‌شان خوب است. حتي لباس گروه سخت تري چون مرد عنكبوتي نيز چنانچه به موضوع كمك به سايرين بازگردد، قابل استفاده است.
با توجه به علاقه به رنگ‌هاي آرام و لطيف مي‌توانند تبديل به شخصيت‌هايي چون فرشته هاي محبوب داستان ها و ناجيان يا حتي بابانوئل شوند. به هر حال در هر قالبي كه قرار مي گيرند، بايد احساس حمايت و كمك به سايرين در آنها به چشم بخورد.
بهتر است بيش از اين كه براي تهيه و تدارك لباس براي ديگران مايه گذارند، غصه خودشان را بخورند و حداقل يك شب هم كه شده، بدون به دوش كشيدن مشكلات ديگران، از زندگي لذت ببرند.
در قالب هر شخصيتي كه باشند، مي‌توانند يك گوني از هدايا و خوراكي به همراه داشته باشند و آن را در زمان مناسب مابين افراد تقسيم كنند. اين كار به آنها لذت مي دهد و سايرين را در بهره گيري از شادي آنها سهيم مي‌كند.