NEW Article

Tehran Magazine Issue # 1057 Cyrus the Great

• در آغاز ‌بيست و دومين سال انتشار هفته‌نامه محبوب و پر خواننده <تهران> قرار داريم. ما مجله را در روزهائي آغاز كرديم كه مصادف بود با ايام خوب تولد كورش بزرگ، نخستين امپراطور و [….]