July 11, 2020
Editor Note

بودن يا نبودن اسلحه در دست مردم

0

 تيراندازي هاي مختلف در شهرهاي عمده آمريكا همچنان ادامه دارد و هر بار تعدادي از مردم بيگناه قرباني تيراندازي هايي مي شوند كه توسط افرادي معلوم الحال و يا معترض به شرايط زندگي خود صورت [….]

UA-67142800