Tehran Magazine Issue # 1024 Payam Mark Shayani, Accident & Injury Lawyer

California Personal injury and Worker's Compensation Lawyers

پيام شاياني وكيل محبوب و موفق تصادفات و صدمات ناشي از كار در جامعه ايراني فرا رسيدن نوروز باستاني را تبريك مي گويد

گزارش و گفت و گو از: سعيد

•‌در جنوب كاليفرنيا و در شهر بزرگ لس آنجلس كه هر روز سنگين ترين ترافيك را در ساعات مختلف شبانه روز تجربه مي كنيم گاه با تصادفات پيچيده اي برخورد مي كنيم كه كليد رهايي از آن تنها در دستان وكيلي متخصص و باتجربه قرار دارد كه توانسته در طول سال هاي اخير از حقوق هزاران تن از هموطنان خود و بسياري از مليت هاي ديگر دفاع كند و بهترين و بالاترين مزاياي دريافتي از بيمه ها را در اختيار آنان قرار دهد.
اين وكيل متخصص و باتجربه كسي جز “پيام شاياني” نيست كه به دليل فعاليت هاي مثمر به ثمرش به او لقب وكيل برجسته و محبوب جامعه ايراني داده اند. ‌ ‌
پيام شاياني تنها يك وكيل برجسته تصادفات نيست بلكه شخصي است كه به دليل خدمات اجتماعي و انساني خود از سوي بنيادهاي بين المللي و سازمان هاي اجتماعي اروپا و آمريكا به عنوان انساني دلسوز و فعال معرفي شده و جوايز و نشان هاي ارزشمندي را از اين سازمان ها دريافت دارد. او كه شخصي متواضع و فروتن است در برنامه هاي تبليغاتي خود كمتر به اين موفقيت ها و جوايزي كه دريافت داشته اشاره كرده و انديشه هاي خود را بيشتر به روي تصادفات و گرفتن حق و حقوق افرادي كه اتومبيلشان خسارت ديده و خودشان نيز دچار صدمات بدني شده اند متمركز كرده است. ‌ ‌
او مي گويد:
– كمپاني هاي بيمه با هر تصادفي كه پرونده آن به دستشان مي رسد كليه پرسنل خود را بسيج مي كنند تا عليه رانندگان خسارت ديده پرونده سازي كنند و از پرداخت حق و حقوق واقعي خسارت ديدگان امتناع ورزند. در قبال موانع تراشي اين كمپاني ها من هم با آگاهي از شيوه كار آنها بر تعداد همكارانم كه هر كدامشان در كار خود خبره و ورزيده هستند افزوده ام تا با زبان قانون و آگاهي از تبصره ها و ماده هايي كه كمتر كسي با آن ها آشنايي دارد به جنگ بيمه ها برويم و با ارائه اسناد و مدارك قانوني حق و حقوق موكلان خود را از شركت هاي بيمه بگيريم. دفاتر حقوقي ما هم اكنون به دليل استقبال و پشتيباني مردم و تجربه و تخصصي كه تك تك همكاران ما دارند تبديل به مركزي فعال و پر قدرت از نظر حقوقي شده كه مليت هاي مختلف را نيز زير پوشش خود قرار داده و علاوه بر انجام خدماتي مانند تصادفات رانندگي، صدمات بدني، زمين خوردگي، صدمات ناشي از كار و حمله حيوانات بخش ويژه اي را به امور حقوق بيكاري كارمندان و كارگران اختصاص داده تا با توجه به خدماتي كه كارگران و كارمندان عزيز در سازمان هاي مختلف انجام داده اند و به دلائلي قادر به ادامه كار نيستند و يا اخراج شده اند حقوق و مزاياي خود را در زمان بيكاري دريافت دارند و در دست اندازهاي قانوني يكطرفه حقوقشان پايمال نشود زيرا پرونده هاي مربوط به ‌workmans compensation ‌چنان پيچيده و حساس است كه اگر در پر كردن فرم ها و در سئوال و جواب هاي مربوط به آن نكته اي به اشتباه مطرح شود شكل پرونده تغيير مي يابد و متقاضي به خواسته قانوني خود نمي رسد. از اين روست كه همكاران ما در دفاتر و ساختمان حقوقي شاياني از ابتدا تا آخر كار پا به پاي مراجعه كننـدگـان حـركت مي كنند تا متقاضيان از منافع قانوني خود بي نصيب نمانند. ‌ ‌
آنچه كه پيام شاياني مي گويد واقعيت دارد زيـرا دفـاتـر او با بيش از چهل (40) كارمند تمام وقت و نيمه وقت يكي از تنها دفاتري است كه تاكنون بيش از صد ميليون دلار خسـارت بـراي مـوكلان خـود دريـافت داشته و حتي براي آنكه در گذر زمان گزارش هـاي خلاف واقـع به بيمه ها داده نشود و شخصي كه مورد تصادف قرار گرفته زودتر بتواند گزارش خود را به وكيل مورد اعتمادش بدهد، يك شماره تلفن كاملا راحت و خوش يمن به نام ‌ 7 Lucky‌ در اختيار مردم قرار داده تا در اسرع وقت با آن تماس گرفته و از راهنمايي هاي كاركنان زبده، مسئول و دلسوز دفاتر پيام شاياني استفاده كنند تا مبادا حقي از آنها تضييع شود.
اين شماره 7777-777(818) است و ايـراني ها مي دانند كه عدد هفت در ميان شعرا، عرفا و ادبا يك عدد خوش يمن است و حتـي طبقـات آسمـانـي را به هفت قسمت تقسيم كرده اند، عطار صحبت از هفت شهر عشق مي كند و نظامي هفت پيكر را سروده است. بنابراين عشق و علاقه پيام شاياني كه همـواره بـه دنبال كارهاي انساني و فرهنگي است سبب انتخاب چنين شماره اي با هزينه اي سنگيـن شده تا شماره هاي آشناي اين تلفـن در ذهن مردم باقي بماند و در مواقع ضـروري و هـر شـرايـطـي كه نياز به وكيل تصادفات دارند در هر ساعت چه روز و شب و چه در روزهاي تعطيل و آخر هفته با آن تماس بگيرند. در اين زمينه پيام شاياني مي گويد: ‌ ‌
 از زماني كه شماره
(818)777-7777 
كار خود را شروع كرده كه البته براي دريافت آن دونـدگي زياد كردم و هزينه زيادي هم پرداختم، مردم به ما مي گويند كه اين شماره برايشان شانس و اقبال آورده و فرياد رس آن ها شده است. برخي تصور مي كنند كه كار وكيل تصادفات نسبت به كار وكلاي ديگر ساده تر است. در حالي كه به مراتب سخت تر است و من و همكارانم شب و روز در حال جنگ و بررسي پرونده ها و يافتن تبصره هاي قانوني در ميان كتاب هاي قانون هستيم تا بـتـوانـيم بـهترين خسارت و بهترين هزينه درمان را براي موكلان خود دريافت كنيم. اين خستگي هم با شنيدن صحبت هاي مردم كه عرض كردم برطرف مي شود و به ما انرژي بيشتري مي دهد تا بتوانيم خسارات موكلين خـودمـان را بـگيريم. در طول سال گذشته دفـاتـر مـا چـنـديـن مـيلـيون دلار خسارت دريافت داشته كه به موكلان پرداخت شده و همه شاد و خرم به خانه هايشان رفته اند.
مـا نـه تنهـا بـه سرعت در كار اهميت مي دهيم بلكه در دفاترمان به كيفيت ارائه خــدمـات اهميـت زيـادي مـي دهيـم و در حقيقت هدف اصلي ما برهمين اساس تعيين شده است. كيفيت كار ما نيز براين اساس است كه هر گاه تصادفي روي مي دهد به دنبال كوچكترين جزئيات حادثه مي رويم. نـقـاط هـولـناك تصادف را از كليه جوانب بـررسـي مـي كـنـيم تا كاملاً مشخص شود شخصي كه دچار تصادف شده در تنهايي و يا همراه با سرنشينان ديگر اتومبيل دچار چه ضرر و زيان هاي روحي و جسمي شده يا شده اند و اين تصادف چه لطماتي را به زندگي اجـتـماعي و كاري او و بقيه وارد آورده و چـگـونه بايد خسارت هاي وارده را جبران كرد. ضرر زيان و خسارت اتومبيل نيز كه جاي خود دارد و همكاران ما بررسي كامل جـزئيات كليه خسارات وارده را از شركت هاي بيمه دريافت مي كنند.
نتيجه چنين توجهاتي آن است كه نه تنها مـوكـلان دفـاتـر پـيـام شـايـاني هزينه كليه خـسـارات وارده را دريافت مي دارند بلكه سبب شده تا شخص پيام شاياني به عنوان يك وكيل برجسته و محبوب جامعه ايراني جوايز و تقديرنامه هايي را از سازمان هاي بين المللي دريافت دارد و نامش در ليست كتابي از نـام آوران جـوايز نوبل، سياستمداران و دانشمندان جهان قرار گيرد. در اين زمينه نيز پيام شاياني مي گويد: ‌ ‌
– من هر چه دارم مديون مهر و محبت مـردم است و اين جامعه مسئول ماست كه چهره هاي خدمتگذار را انتخاب و به جوامع ديگر معرفي مي كنند. ‌ ‌
بـراي پيـام شـايـانـي و همكـارانـش كـه صادقانه و دلسوزانه در خدمت جامعه ايرانيان هستند آرزوي موفقيت هاي بيشتر مي كنيم

 

Legal Help for Serious Injury victims throughout California

Pacific Attorney Group is a law firm under the direction of Attorney Payam Shayani, representing victims of serious injuries and worker’s comp. accidents through out the greater state of California.

When you or someone you love is injured or loses their life because of another’s wrongful conduct, our attorneys can help you take action to rebuild your life by seeking justice and the money you need for medical care and much more.

Mr. Shayani and attorneys that work at his office have experience in handling thousands of injury cases and have collected Millions of Dollars for clients.*

We represent clients all throughout the State of California and have the ability and are ready to make arrangements to have Mr. Shayani personally meet with you in Los Angeles, Orange County, San Jose, San Diego, Sacramento, San Francisco, Oakland, and Fresno.

Shahbod Noori Editor

http://www.tasadofat.com/