Tehran Magazine Issue # 1033 Payam Kohanbash GREEN BOX LOANS

Payam Kohanbash GREEN BOX LOANS Direct Lender Work Directly with FNME, FREEDIE MAC and FHA in 35 States Specializing in Residential and Commercial Mortgages

پيام كهن باش مشاوري امين براي خريداران املاك و  متقاضيان وام

‌•‌ در شرايط كنوني، يكي از بهترين دغـدغـه هـاي ساكنين آمريكا، استفاده بهينه از شرايط ويژه اقتصادي حاكم در اين كشور است كه بتوانند با توجه به اين نكات، در تأمين آينده خوب و امن براي خـود و خانواده شان علي الخصوص با استفاده از امتيازات اقتصادي و وام هاي قابل قبول در خريد خانه، امنيت اقتصادي ايجاد كنند.
بـي شـك داشـتـن چـنـين امنيتي بدون اسـتـفـاده از راهـنـمـايـي هـا و تـجـربـيـات كارشناسان خبره و باتجربه غير ممكن است. ‌<پيام كهن باش> با داشتن فوق ليسانس در رشته ”فايننس“ و تجربه قريب بر بيش از پانزده سال فعاليت در زمينه هاي بانكداري، خدمات اقتصادي و وام، يكي از جوان ترين مشاوران باتجربه ايست كه مي تواند تلفيقي از آگاهي و تجربه و خلاقيت و نوآوري را در هم ادغام كرده و شرايط را براي اين كه شما بتوانيد از امكانات ويژه موجود استفاده كنيد فراهم آورد. ‌ ‌
پيام كهن باش كه از سال 2002 ‌فعاليت حرفه اي خود را همزمان با فارغ التحصيلي اش در بانك معتبر ‌فرست فدرال بانك‌ در مقام ”پـرسـنال بنكر“ آغاز كرده است و به تناوب تجربيات حرفه اي خود را همزمان با تكميل تحصيلات در مؤسسات مالي و بانكي معتبر ايالات متحده آمريكا از جمله <اي. ام . سي مـورگـج>و<اسكـاي لايـن فاينشنال>و< بي ولــي مـورگـج گـروپ> و در حـال حـاضـر “Green Box Loans” ‌فعاليت داشته اســت.
او كـه در حـال حـاضـر بـه عـنـوان كارشناس وام در مؤسسه <‌گرين باكس لونز> مشغول خدمت به جامعه ايرانيان است.
وي علاوه بر آن كه لايسنس ايالت كاليفرنيا را دارد، با برخورداري از لايسنس فدرال، توانايي انجام برنامه هاي گسترده اي را در 35 ايالت ديگر آمريكا دارد كـه مـي تواند به هموطنان عزيز در داشتـن مـوقعيـت مناسب براي خريد خانه كمك شاياني نمايد. ‌ ‌
پيـام كهـن بـاش بـا مقـايسـه فعاليت مـؤسسـات وام و بـروكـرها و بانك هاي معمولي در زمينه اخذ وام مي گويد: ‌ ‌
<شما در زمينه وام با چند عنوان مشخص روبرو هستيد كه داشتن تفاوت اين عناوين بـه شمـا كمـك مي كند تا بتوانيد تصميم بهتري اتخاذ كنيد. ‌ ‌
شمـا بـراي وام مـي توانيد به يك بانك معمـولـي يـا يـك ”بـروكـر“ و يـا يك مؤسسه تخصصي وام (دايركت لندر) مراجعه كنيد. اما بايد بدانيد كه اين مراكز در ارائه خدمات بـا هـم فرق مي كنند. پيش از هر عنواني، بـروكـرهـا هستنـد كـه در حقيقـت به عنوان نمـاينـده شمـا وارد مـذاكـره بـا بـانك و يا مؤسسات ‌دايركت لندر‌ مي شوند و با كسب امتياز وام آن در ازاي اخذ حق الزحمه اي در حدود يك درصد اصل مبلغ وام و يا هزينه هاي جانبي اقدام به انجام فعاليت مي كنند. دوميـن گـزينـه مـراجعـه شمـا به يك بانك معمولي در سطح ايالت است. توجه داشته بـاشيـد كـه اين بانك ها گستره وسيعي از فعاليت هاي اقتصادي را انجام مي دهند و در زمان ها و شرايط مختلف تمركز خود را در زمينه هاي مختلفي مي گذارند و طبيعي است كـه اولـويـت هـاي آن هـا، رقـابت در ارائه خدمات ارزان تر و مناسب تر به متقاضيان وام نيست. ‌ ‌
امـا مؤسسات ‌دايركت لندر‌ كه به طور تخصصـي در زمينـه وام فعال هستند مانند مـؤسسـه مـا <‌گـرين باكس لونز> با پائين آوردن كاست ها و هزينه ها سعي دارند تا به طـور چشـم گيـري خـدمـات خود را كه به صورت كاملاً حرفه اي در زمينه وام مسكن است با كم ترين قيمت و سهل الوصول ترين شرايط به متقاضيان ارائه كنند. ‌ ‌
بـه زبـان سـاده اوليـن سـود همكاري با مؤسسه ‌ <‌گـريـن بـاكس لونز>‌ اين است كه شما با حذف واسطه ها مستقيماً از خود وام دهنده بدون هزينه هاي دلالي و بروكري وام خود را تهيـه مـي كنيـد كـه اين موضوع، وام را به صورت مطلوبي براي شما ارزان و مرقون به صرفه مي كند.> ‌ ‌
پيـام كهـن بـاش يكـي ديگـر امتيازات مؤسسه<‌گرين باكس لونز> ‌را در برنامه هاي متنـوع اين مؤسسه مالي در زمينه اخذ وام قلمداد كرده و آن را به عنوان راه حلي مناسب براي همه اقشار جامعه در راستاي خانه دار شدن عنوان مي كند و مي افزايد: ‌ ‌
<اولويت فعاليت كاري مؤسسه <‌گرين بـاكس لونز>‌بر خدمات وام مسكن متمركز شده است و دفتر مركزي مؤسسه آن در منطقه لوس ا~نجلس در خدمت همه عزيزان از جمله ايرانيان گرامي است كه علاقه مندان با تماس بـا تلـفـن 2010-488(310) مـي تـوانـند با تـعيين وقت قبلي براي انجام مشاوره و يا استفاده از خدمات تشريف بياورند.> ‌ ‌
پيام كهن باش در تشريح برنامه هاي مؤسسه ‌<‌گرين باكس لونز> مي افزايد: ‌ ‌
<ما تقريباً با بيشترين و متنوع ترين برنامه هاي اقتصادي شرايط را طوري فراهم كرده ايم كه همه بتوانند درشرايط خوب موجود، نهايت استفاده را كرده و بتوانند صاحب خانه شوند. من به اختصار به برخي از اين برنامه ها براي خوانندگان محترم مجله تهران اشاره مي كنم: ‌ ‌
يكي از محبوب ترين برنامه هاي ما اخذ وام(اف اچ ا) بـراي منازل مسكوني با فقط 3.5‌درصـد پـيـش پـرداخـت است كه شما مي توانيد با داشتن شرايط، فقط با پيش قــســط 3.5‌درصــــــد، وام تـــــا مـــبلـــــغ 1‌‌مــيلــيـــون و200هـزاردلار براي خريد و يا تجديد وام ‌ملك مسكوني خود فراهم كنيد. ‌ ‌
يكي از برنامه هايي كه براي جوانان خيلي مناسب است برنامه اي است كه ما براي دانش جويان تازه فارغ التحصيل شده داريم. اگر شمـا هـم دانشجـويـي تـازه فارغ التحصيل هستيد ما مي توانيم از طريق اين برنامه فقط با نشان دادن نخستين پي چك، شما را ياري كنيم تا صاحب خانه دلخواه تان شويد. ‌ ‌
بـرنامه جالبي در مؤسسه <‌گرين باكس لونز>‌وجود دارد كه همه كساني كه در خارج از ايالات متحده آمريكا زندگي مي كنند و حتـي گـريـن كارت ندارند و بدون داشتن اوراق مالياتي تا 5‌ ميليون دلار از طريق اين برنامه وام گرفته و در ايالت متحده آمريكا خانه بخرند. ‌ ‌
يكي ديگر از برنامه هاي جالب توجه ما توانايي اخذ وام براي كساني است كه امكان نشان دادن درآمد‌ و اوراق مالياتي را ندارند و اين دوستان فقط مي توانند براي وام خريد و يا تجديد وام تا سقف 2‌ ميليون و پانصد هزار دلار از <‌گرين باكس لونز> ‌بهره ببرند. ‌
مجله تهران براي آقاي پيام كهن باش و مؤسسه معتبرشان در ارائه خدمات به جامعه ايرانيان مقيم آمريكا آرزوي موفقيت كرده و از شما خوانندگان گرامي دعوت مي كند تا بـراي كسـب اطلاع بيشتـر بـا شمـاره تلفن 2010-488-310‌تماس بگيريد